Disclaimer & Privacyverklaring

Algemene Bepalingen

Rena Castings B.V. (Kamer van Koophandel: 120 672 45), hierna te noemen Rena Castings, verleent u hierbij toegang tot renacasting.nl (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Rena Castings behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid

Rena Castings spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rena Castings.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rena Castings nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Rena Castings.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rena Castings, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

PRIVACY

Rena Castings verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd.
Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.
Rena Castings handelt binnen de kaders van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens.

Delen we de gegevens met andere partijen?
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt Rena Castings voor passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Welke rechten hebt u?
U kunt de volgende rechten uitoefenen:
• Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
• Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
• Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor <bijvoorbeeld de belastingdienst>.
• Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
• Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
• Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Overig

Deze disclaimer en privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.